De procesillustratie Body Scanning // four en Body Scanning // four B.I wordt gebruikt om de consument te informeren, wat er met zijn gegevens gebeurt, waarom zijn gegevens worden bepaald en opgeslagen en wat  daaruit voortvloeit in het belang van de consument. (Privacybeleid, gemaakt om de conformiteit met DS-GVO te waarborgen) De procesillustratie Body Scanning // four en Body Scanning // four B.I wordt gebruikt om de consument te informeren,wat gebeurt er met zijn gegevens, waarom zijn gegevens worden bepaald en opgeslagen en wat de voordelen zijn voor de consument. (Privacybeleid, gemaakt om de conformiteit met DS-GVO te waarborgen)

Informatie over gegevensbescherming Body Scanning // vier en Body Scanning // vier B.I. om de verwerkingsmethoden te tonen.

De gegevensbeschermingsinformatie Body Scanning // four en Body Scanning // four B.I wordt gebruikt om de gebruiker te instrueren wat er met zijn gegevens gebeurt, waarom zijn gegevens worden bepaald en opgeslagen en wat de voordelen voor de gebruiker zijn. (Informatie over gegevensbescherming, gemaakt om naleving van de AVG te garanderen)

(I) Online registratie
De gebruiker gaat akkoord met een afspraak die wordt bevestigd door de dealer (kan meten).
Indien (I): De gebruiker is aangemaakt als klant met fragmentarische lichaamsgegevens, geslacht, productcategorie, medische indicatie, afspraakverzoek en de productinstellingen of aanpassingen op basis van de lichaamsscanalgoritmen in de CYRA-sectie van de respectievelijke winkelier en de beschreven informatie is beschikbaar om de Beschikbaar voor de dealer. De afspraak wordt indien nodig aan de gebruiker bevestigd. De afspraak hoeft niet te worden bevestigd of kan worden uitgesteld.

(II) Fysiek bezoek
De gebruiker bezoekt de dealer geregistreerd (I) of onaangekondigd (II). Indien (I), krijgt de dealer toegang tot de fragmentarische gegevensset op het Cyra-systeem en gebruikt hij het bodyscansysteem om de lichaamsanalyse-informatie te voltooien. Indien (II), gebruikt de dealer het lichaamsscansysteem om de nodige lichaamsanalyse-informatie te verkrijgen. De informatie wordt gebruikt voor de juiste, klantspecifieke, ergonomische of biomechanische productconfiguratie van het product voor de gebruiker. Aangezien het proces van aanschaf of aanpassing van producten zich over een langere periode uitstrekt, is er geen garantie dat de gebruiker alleen wordt geadviseerd door een productexpert. Daarom wordt ook beeldinformatie voor lichaamsanalyse opgeslagen. De gebruiker moet naar believen instemmen met de opslag en verwerking van zijn gegevens, anders zijn correcte, klantspecifieke, ergonomische of biomechanische productconfiguraties van het product niet mogelijk voor de gebruiker. De gegevensverwerking vindt plaats voor de individuele levering van producten in het kader van de uitvoering van een contract (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b AVG) en op basis van de toestemming van de gebruiker (Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a AVG).
De aankoopbeslissing van de gebruiker hangt af van de juiste, klantspecifieke, ergonomische of biomechanische productconfiguratie van het product. De gebruiker heeft daarom de expertise van de dealer nodig. Voor het hele proces tot aan de aankoop wordt er vanuit gegaan dat aan een precontractuele maatregel is voldaan.

(III) Verzoek
De geanonimiseerde informatie over de juiste, klantspecifieke, ergonomische of biomechanische productconfiguratie van het product voor de gebruiker wordt een productverzoek genoemd. De productaanvraag kan ter beschikking worden gesteld aan de diverse merken, dienstverleners en leveranciers van de retailer (kan meten). De merken, dienstverleners en leveranciers van de retailer kunnen nu gerichte aanbiedingen doen aan de retailer (optionele maatregel).

(IV) Intentie- en vervolgondersteuning
Afhankelijk van de intentie van de gebruiker (ergonomisch advies, productadvies, directe aankoop, bestelling / aanbetaling, leasing) en het doel, krijgt de gebruiker aanvullende productinformatie, informatie over productondersteuning, applicatie-informatie, tevredenheidsvragen, herinneringen over serviceafspraken en productgerelateerde informatie op de opgeslagen e-mail. Adres verzonden.
Een overdracht van de gegevens van het op de markt gebrachte product met de daarbij behorende gebruikersgegevens aan derden kan plaatsvinden indien de gebruiker en de doorverkoper dit uitdrukkelijk willen, de merken van de handelaar, dienstverleners of leveranciers hierin voorzien of de apparaatveiligheidswet of andere wettelijk bindende voorschriften dit voorschrijven. br>

(V) Uitwisseling met andere gegevensverwerkingssystemen
Een uitwisseling van alle bestaande gebruikersinformatie in andere gegevensverwerkingssystemen (voorbeeldige en beperkte lijst: systemen voor markt, producttracering en / of registratie, garantieverlenging, verzekering of financiële dienstverleners …) is alleen mogelijk met toestemming van de gebruiker.
Als een product wordt gekocht of een zakelijke relatie tot stand komt tussen de winkelier en de gebruiker, kunnen de stamgegevens van de gebruiker worden overgebracht naar het kassasysteem of ERP-systeem van de winkelier. De toestemming van de gebruiker is hiervoor niet vereist, aangezien het een proces van contractverwerking is. (Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG)

(VI) Online afspraakboeking via etermin
Deze site maakt gebruik van de eTermin-service om online een afspraak te maken. De aanbieder is eTermin GmbH, Im Wiesengrund 8, 8304 Wallisellen, Zwitserland. Met eTermin hebben we een contract voor het verwerken van bestelgegevens gesloten. De tool wordt gebruikt om afspraken te maken tussen de gebruiker en de dealer.
Wanneer de gebruiker het afsprakenformulier invult, worden deze gegevens door de provider eTermin opgeslagen en doorgestuurd naar ons systeem en de dealer. De door de gebruiker ingevoerde gegevens (meestal naam, e-mailadres, telefoonnummer) evenals de datum, tijd en communicatiekanaal voor de afspraak worden opgeslagen. Aangezien het benoemingsverzoek tot doel heeft een contract te sluiten, is de rechtsgrondslag hiervoor artikel 6, lid 1, letter b AVG.

Informatie over het omgaan met uw gegevens vindt u op de gegevensbeschermingsinformatie van eTermin op: eTermin – Datenschutz

(VII) Rechten van betrokkenen
De gebruiker heeft het recht:
• om informatie op te vragen over zijn persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kan hij informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie zijn gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een Recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van zijn gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
• om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 16 AVG;
• om de verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen Juridische claims zijn vereist;
• om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen in overeenstemming met artikel 18 AVG als de juistheid van de gegevens door hem wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar hij weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar hij doet dit om ze te doen gelden, Uitoefening of verdediging van juridische claims of hij heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
• in overeenstemming met artikel 20 AVG, om de persoonlijke gegevens die hij ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken;
• Om de toestemming die aan ons is gegeven op elk moment in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten en
• Om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kan hij contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van zijn gebruikelijke woon- of werkplaats of met het hoofdkantoor van ons bedrijf.

(VIII) Recht van bezwaar en herroeping
Als zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG, heeft hij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. die voortvloeien uit zijn specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft hij een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Indien hij gebruik wil maken van zijn herroepings- of bezwaarrecht, volstaat een e-mail naar de hier genoemde e-mail: info@bodyscanningcrm.de